Договір оренди програмного забезпечення

договір приєднання
(Редакція від 20.01.2020 р, чинна)

Цей Договір є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна редакція Договору розташовується в мережі Інтернет за адресою: https://orty.io

Відповідно до ст. 634 Цивільного Кодексу України, цей Договір є договором приєднання і може бути укладений лише шляхом приєднання Орендаря до всіх умов Договору в цілому. Таке приєднання здійснюється Орендарем шляхом виплати Орендодавцю орендного платежу як винагороди за надання Орендарю невиключного дозволу (права) на використання Комп’ютерної програми.

1. Загальні положення
1.1. Цим Договором регламентуються правовідносини пов’язані із наданням невиключного права аренди об’єкта права інтелектуальної власності – комп’ютерної програми «ORTY» (надалі іменується «Комп’ютерна програма»).
1.2. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець, будучи власником майнових прав інтелектуальної власності на Комп’ютерну програму, визначену у цьому Договорі, передає в оренду Комп’ютерну програму, а Орендар в порядку та у розмірах, визначених у цьому Договорі, сплачує Орендодавцю орендну плату за використання Комп’ютерної програми.
1.3. Під терміном «Комп’ютерна програма» для цілей цього Договору сторони розуміють об’єкт авторського права Орендодавця (набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп’ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату).
1.4. Під терміном «Тарифний план (пакет послуг)» для цілей цього Договору сторони розуміють стандартну форму комерційної пропозиції, в якій вказується перелік можливих послуг, термін їх дії і порядок визначення їх ціни. Має однозначно певний спосіб обліку кількісних і якісних характеристик послуги, що надаються Орендарю, що для спрощення вироблених розрахунків наводиться до мінімально встановленої одиниці обліку специфічної послуги.
1.5. Орендодавець є власником даних, що створюються (накопичуються) за допомогою Комп’ютерної програми.
1.6. Строк оренди Комп’ютерної програми, що надається за цим Договором Орендарю вказано в тарифному плані обраного пакета.
1.7. У відповідності за цим Договором, Орендар вправі самостійно використовувати Комп’ютерну програму, шляхом дистанційного підключення до Комп’ютерної програми, без права внесення змін (модифікацій) та виправлення помилок у Комп’ютерній програмі.
1.9. Способи використання Комп’ютерної програми Орендарем, що визначені п. 1.7. даного договору, є вичерпними і можуть змінюватись виключно з дозволу Орендодавця шляхом внесення змін до цього договору.
1.10. Доступ до Комп’ютерної програмі передається Орендодавцем Орендорю, у стані як є та може містити у своєму складі помилки.

2. Права й обов’язки сторін

2.1. Орендар має право:
2.1.1. Ініціювати розірвання цього Договору відповідно до чинного законодавства України, шляхом припинення використання комп’ютерної програми.
2.1.2. Користуватися іншими правами, передбаченими чинним законодавством України. 2.2. Орендар зобов’язаний:
2.2.1. Прийняти для використання Комп’ютерну програму шляхом внесення орендної оплати за її використання, відповідно до обраного пакета \ тарифного плану.
2.2.2. Не здійснювати зміни та вдосконалення Комп’ютерної програми.

2.3. Орендодавець має право:
2.3.1. Вносить зміни до цього Договору.
2.3.2. Вносити зміни та вдосконалення до Комп’ютерної програми.
2.3.3. Ініціювати розірвання цього Договору відповідно до чинного законодавства України, шляхом обмеження онлайн доступу (дистанційного підключення) до програми в цілому а так само кабінету (аккаунту) Орендаря зареєстрованому на порталі (сайті \ сервісі).
2.3.4. Користуватися іншими правами, передбаченими чинним законодавством України. 2.3.5. Орендодавець має виключне майнове право надавати дозвіл або забороняти використання Комп’ютерної програми.
2.4. Орендодавець зобов’язаний:
2.4.1. Передати Орендарю права доступу до Комп’ютерної програмі, шляхом дистанційного підключення до неї у строки та на умовах, передбачених до обраного пакета \ тарифного плану.
2.4.2. Надавати консультації Орендарю щодо забезпечення нормального функціонування Комп’ютерної програми.
2.4.3. Протягом всього строку дії цього Договору сприяти Орендарю у виконанні його зобов’язань за цим Договором.

3. Порядок прийому-передачі Комп’ютерної програми

3.1. Комп’ютерна програма розміщується Орендадавцем на Інтернет ресурсі за посиланням: https://orty.io
3.2. Право на використання Комп’ютерної програми виникає у Орендаря з моменту надходження грошових коштів на рахунок Орендодавця.
3.3. Орендар з моменту надходження грошових коштів на рахунок Орендодавця, самостійно отримує доступ до Комп’ютерної програми за допомогою свого логіна та пароля.

4. Плата за аренду Комп’ютерної програми і розрахунки за договором

4.1. Орендар сплачує Орендодавцю арендний платіж, за користування Комп’ютерною програмою, відповідно до обраного пакета \ тарифного плану, без ПДВ.
4.2. Сторони підтверджують, що у відповідності із законодавством України, з урахуванням умов даного Договору, Орендодавець передає Орендарю лише право на використання Комп’ютерної програми, при цьому така передача не є передачею ні у володіння, ні у розпорядження, ні у власність, а право, що було передано, виключає право чи можливість Орендаря продати або здійснити відчуження в інший спосіб Комп’ютерної програми будь-якій третій особі, а також виключає можливість Орендаря іншим чином передати Комп’ютерну програму у володіння, розпорядження чи власність будь-якій третій особі.
4.3. Передбачена п. 4.1. цього Договору орендна плата сплачується Орендодавцю Орендарем в безготівковій формі на розрахунковий рахунок Орендодавця шляхом перерахування 100% суми зазначеної в рахунку, виставленому через еквайринговиї сервіс в адмін-панелі Орендаря.
4.4. У разі не надходження грошових коштів на поточний рахунок Орендодавця від Орендаря, зазначеної у п. 4.3. цього Договору, Орендодавець залишає за собою право припинити дію оренди Комп’ютерної програми та розірвати Договір в односторонньому порядку.

5. Відповідальність сторін

5.1. Орендодавець не несе відповідальності за завдання ймовірних збитків, що можуть бути завдані Орендарю в результаті використання останнім Комп’ютерної програми, в тому числі збитків, які завдані (можуть бути завдані) третім особам. Орендодавець також не несе відповідальності за упущену вигоду та негативні наслідки, що сталися в результаті використання Комп’ютерної програми та завдали шкоди Орендарю та третім особам.
5.2. У разі доведення прямої вини Орендодавця за збитки завдані Орендарю та третім особам граничний розмір суми відшкодування збитків не може перевищувати розміру орендної плати за використання Комп’ютерної програми визначеного у п. 4.1. даного Договору.
5.3. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.
5.4. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
5.5. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).
5.6. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
5.7. У випадку використання Орендарем Комп’ютерної програми з порушенням умов цього Договору (із порушенням способів її використання, передбачених розділом 1 цього Договору, території, строків використання з вини Орендаря, останній зобов’язаний сплатити на користь Орендодавця штраф у розмірі 25.000,00 грн. за кожне порушення.
5.8. Сплата штрафних санкцій (штрафу, пені) не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

6. Вирішення спорів

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку та підсудністю такого спору за місцезнаходженням (реєстрації) Орендодавця.

7. Дія договору

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту надходження грошових коштів на рахунок Орендодавця.
7.2. Строк дії цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1. цього Договору та закінчується 31 грудня 2020 року включно, але в будь-якому випадку продовжується на строк дії дозволу на використання Комп’ютерної програми, визначений у п. 1.6 Договору.
7.3. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

8. Прикінцеві положення

8.1. Приєднавшись до цього договору Орендар погоджується з тим, що доступ до Комп’ютерної програмі передається Орендарю у вигляді в якому вона була створена, і як і будь-які інші програмні продукти може мати у своєму складі помилки.
8.2. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
8.3. Приєднання до цього договору свідчить про згоду Орендаря на здійснення обробки його персональних даних, які надаються Орендодавцю згідно вимог законодавства України у базі персональних даних «ФОП Попчук М.Л», а також аудіозапису всіх телефонних дзвінків до Орендаря.

9. Реквізити Орендодавця

Фізична особа підприємець:
Попчук Михайло Леонідович
Адреса: 02232, м.Київ, вул. Данькевича, буд. 17, кв. 334
E-mail: [email protected]